Zaman zarfları

Zaman zarfları bize bir eylemin ne zaman gerçekleştiğini, ama aynı zamanda ne kadar süredir, ve ne sıklıkla gerçekleştiğini belirtir.

Ne zaman gerçekleştiğini belirten zarflar

Ne zaman gerçekleştiğini belirten zarflar genellikle cümlenin sonunda yer alır.

Örnekler
 • Goldilocks went to the Bears' house yesterday.
 • I'm going to tidy my room tomorrow.
 • I saw Sally today.
 • I will call you later.
 • I have to leave now.
 • I saw that movie last year.

Ne zaman gerçekleştiğini belirten zarfların doğal konumu cümle sonudur, fakat bu zarflar farklı bir vurgu yaratmak için farklı konumlarda bulunabilirler. Ne zaman gerçekleştiğini belirten tüm zarflar zaman unsurunu vurgulamak için cümlenin başında bulunabilir. Bazıları resmi yazılarda temel fiilden önce yer alabilirken, diğerleri bu konumda yer alamazlar.

Örnekler
 • Later Goldilocks ate some porridge. (zaman burada önemli)
 • Goldilocks later ate some porridge. (bu, bir polis raporunda olduğu gibi, daha resmi)
 • Goldilocks ate some porridge later. (burada doğal, belirli bir vurgu yok)

Ne kadar süredir gerçekleştiğini belirten zarflar

Ne kadar süredir gerçekleştiğini belirten zarflar genellikle cümlenin sonunda yer alır.

Örnekler
 • She stayed in the Bears' house all day.
 • My mother lived in France for a year.
 • I have been going to this school since 1996.

Ne kadar süredir gerçekleştiğini belirten bu zarf niteliğindeki ifaderlerde, for'un ardından her zaman bir müddet ifadesi gelirken, since'in ardından zamanda bir nokta ifadesi gelir.

Örnekler
 • I stayed in Switzerland for three days.
 • I am going on vacation for a week.
 • I have been riding horses for several years.
 • The French monarchy lasted for several centuries.
 • I have not seen you since Monday.
 • Jim has been working here since 1997.
 • There has not been a more exciting discovery since last century.

Ne sıklıkla gerçekleştiğini belirten zarflar

Ne sıklıkla gerçekleştiğini belirten zarflar bir eylemin sıklığını ifade eder. Genellikle temel fiilden önce fakat yardımcı fiilden (be, have, may, & must gibi) sonra gelirler. Tek özel durum temel fiilin "to be" olduğu durumdur, ki bu durumda zarf temel fiilden sonra bulunur.

Örnekler
 • I often eat vegetarian food.
 • He never drinks milk.
 • You must always fasten your seat belt.
 • I am seldom late.
 • He rarely lies.

Her ne kadar bazıları için geçerli olmasa da, sıklık ifade eden zarfların çoğu cümlenin başında veya sonunda bulunabilirler. Başka bir konumda bulunduklarında, zarfın anlamı çok daha güçlüdür.

İki konumda kullanılabilen zarflar Daha güçlü konum Daha zayıf konum
frequently I visit France frequently. I frequently visit France.
generally Generally, I don't like spicy foods. I generally don't like spicy foods.
normally I listen to classical music normally. I normally listen to classical music.
occasionally I go to the opera occasionally. I occasionally go to the opera.
often Often, I jog in the morning. I often jog in the morning.
regularly I come to this museum regularly. I regularly come to this museum.
sometimes I get up very early sometimes. I sometimes get up very early.
usually I enjoy being with children usually. I usually enjoy being with children.

Ne sıklıkla gerçekleştiğini belirten bazı diğer zarflar bir eylemin tam olarak kaç defa gerçekleşiyor olduğunu veya gerçekleştiğini ifader eder. Bu zarflar genellikle cümlenin sonunda yer alırlar.

Örnekler
 • This magazine is published monthly.
 • He visits his mother once a week.
 • I work five days a week.
 • I saw the movie seven times.

Yet'in Kullanımı

Yet soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde, henüz gerçekleşmemiş veya gerçekleşmemiş olabilen fakat gerçekleşmesi beklenen bir şeyi belirtmek için kullanılır. Cümlenin sonunda veya not'dan sonra yer alır.

Örnekler
 • Have you finished your work yet? (= basit bilgi talebi)
 • No, not yet. (= basit olumsuz cevap)
 • They haven't met him yet. (= basit olumsuz ifade)
 • Haven't you finished yet? (= şaşırma ifadesi)

Still'in Kullanımı

Still devamlılığı ifade eder. Olumlu cümlelerde, temel fiilden önce ve be, have, might, will gibi yardımcı fiilerden sonra yer alır. Şayet temel fiil to be ise, bu durumda still'i öncesi yerine sonrasında kullanın. Soru cümlelerinde, still temel fiilden önce bulunur.

Örnekler
 • She is still waiting for you.
 • Jim might still want some.
 • Do you still work for the BBC?
 • Are you still here?
 • I am still hungry.

Zaman zarflarının sıralaması

Bir cümlede birden fazla zaman zarfı kullanmanız gerekirse, şu sıralama ile kulIanın:

1: ne kadar süredir 2: ne sıklıkla 3: ne zaman

Örnekler
 • 1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day
 • 2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year.
 • 1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.
 • 1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.