Karşılaştırma ve üstünlük bildirme

Karşılaştırma sıfatları

Karşılaştırma sıfatları, niteledikleri iki nesne arasındaki farkları karşılaştırmak için kullanılırlar (larger, smaller, faster, higher). Aşağıdaki kalıptaki gibi, iki ismin karşılaştırıldığı cümlelerde kullanılırlar:

İsim (özne) + fiil + karşılaştırma sıfatı + than + isim (nesne).

Karşılaştırmanın ikinci öğesi içerikten anlaşılıyor ise ihmal edilebilir. (aşağıdaki son örnek).

Örnekler
 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim's dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" burada örtük)

Üstünlük bildiren sıfatlar

Üstünlük bildiren sıfatlar, bir niteliğin üst veya alt sınırında olan bir nesneyi tanımlamak için kullanılırlar (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Öznenin bir nesne grubu ile karşılaştırıldığı cümlelerde kullanılırlar.

İsim (Özne) + fiil + the + üstünlük bildiren sıfat + isim (nesne).

Karşılaştırma yapılan grup içerikten anlaşılıyor ise ihmal edilebilir (aşağıdaki son örnek).

Örnekler
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" burada örtük)

Düzenli karşılaştırma ve üstünlük bildiren sıfatları oluşturma

Karşılaştırma ve üstünlük bildiren sıfatları oluşturmak gayet kolaydır. Yeni biçim asıl sıfattaki hece sayısına bağlıdır.

Tek heceliler

Karşılaştırma için -er ekini ve üstünlük bildirme için -est ekini kullanın. Şayet sıfat ünsüz + tek ünlü + ünsüz hecelemesine sahip ise, çekim eki eklenmeden önce sondaki ünsüz iki kez yazılmalıdır.

Sıfat Karşılaştırma Üstünlük bildirme
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
İki heceliler

İki heceli sıfatlarda, karşılaştırma sıfatları -er eki ile veya sıfatın önününe more eklenerek oluşturabilirler. Üstünlük bildiren sıfatlar ise -est eki ile veya sıfatın önüne most eklenerek oluşturulurlar. Bir çok durumda, her ne kadar bir kullanım diğerinden daha yaygın olsa da, her iki kalıp kullanılabilir. Eğer iki heceli bir sıfatın karşılaştırma veya üstünlük bildirme eki alıp alamayacağından emin değilseniz, riske girmeyin ve onun yerine more ve most kullanın. Sonunda y bulunan sıfatlar için, çekim ekini eklemeden önce y'yi i ile değiştirin.

Sıfat Karşılaştırma Üstünlük Bildirme
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Üç veya daha fazla heceliler

Üç veya daha fazla heceli sıfatlarda, karşılaştırma sıfatları önüne more eklenerek, üstünlük bildirme sıfatları ise önüne most eklenerek oluşturabilirler.

Sıfat Karşılaştırma Üstünlük Bildirme
important more important most important
expensive more expensive most expensive

Düzensiz karşılaştırma ve üstünlük bildirme

Bu çok yaygın sıfatlar tamamen düzensiz bir karşılaştırma ve üstünlük bildirme biçimlerine sahiptirler.

Sıfat Karşılaştırma Üstünlük Bildirme
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
Örnekler
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.