Derece zarfları

Derece zarfları bir eylemin, bir sıfatın veya başka bir zarfın yoğunluğu veya derecesi hakkında bize bilgi verir. Derece zarfları, her ne kadar aşağıda ele alınan özel durumlar olsa da, genellikle niteledikleri sıfat, zarf, veya fiilden önce gelir.

Derece zarfı Nitelediği Örnek
extremely sıfat The water was extremely cold.
quite sıfat The movie is quite interesting.
just eylem He was just leaving.
almost eylem She has almost finished.
very zarf She is running very fast.
too zarf You are walking too slowly.
enough zarf You are running fast enough.

"enough"ın kullanımı

Enough hem zarf hem de belirteç olarak kullanılabilir.

Zarf olarak Enough

'Gereken dereceye kadar' anlamındaki Enough zarfı, diğer zarfların önce gelmesinin aksine, nitelediği sıfat veya zarftan sonra gelir. Hem olumlu hem de olumsuz cümleler içinde kullanılabilir.

Örnekler
 • Is your coffee hot enough?
 • This box isn't big enough.
 • He didn't work hard enough.
 • I got here early enough.

Enough'dan sonra sık sık to + mastar gelir.

Örnekler
 • He didn't work hard enough to pass the exam.
 • Is your coffee hot enough to drink?
 • She's not old enough to get married.
 • I got here early enough to sign up.

Enough'dan sonra for + bir kişi ya da for + bir şey de gelebilir.

Örnekler
 • The dress was big enough for me.
 • She's not experienced enough for this job.
 • Is the coffee hot enough for you?
 • He didn't work hard enough for a promotion.
Belirteç olarak Enough

'Gerektiği kadar' anlamındaki Enough belirteci, nitelediği isimden önce gelir. Çoğul sayılabilen isimler ve sayılamayan isimler ile kullanılır.

Örnekler
 • We have enough bread.
 • You have enough children.
 • They don't have enough food.
 • I don't have enough apples.

"too"nun kullanımı

"Too" daima bir zarftır, fakat her biri kendi kullanım kalıbına sahip iki ayrı anlama sahiptir.

"dahi" anlamındaki too

"Dahi" anlamındaki too zarfı, nitelediği cümlenin sonunda yer alır.

Örnekler
 • I would like to go swimming too, if you will let me come.
 • Can I go to the zoo too?
 • Is this gift for me too?
 • I'm not going to clean your room too!
"Haddinden fazla" anlamındaki Too

"Haddinden fazla" anlamındaki too zarfı, nitelediği sıfattan veya zarftan önce gelir. Hem olumlu hem de olumsuz cümlelerde kullanılabilir.

Örnekler
 • This coffee is too hot.
 • He works too hard.
 • Isn't she too young?
 • I am not too short!

Too'dan sonra sık sık to + mastar gelir.

Örnekler
 • The coffee was too hot to drink.
 • You're too young to have grandchildren!
 • I am not too tired to go out tonight.
 • Don't you work too hard to have any free time?

Too'dan sonra for + bir kişi ya da for + bir şey de gelebilir.

Örnekler
 • The coffee was too hot for me.
 • The dress was too small for her.
 • He's not too old for this job.
 • Sally's not too slow for our team.

"very"nin kullanımı

Very bir sıfattan veya zarftan önce, onu daha fazla güçlendirmek için bulunur.

Örnekler
 • The girl was very beautiful.
 • The house is very expensive.
 • He worked very quickly.
 • She runs very fast.

Bir sıfatın veya zarfın olumsuz halini yaratmak istiyorsak eyleme "not" ekleyebilir, zıt anlamdaki bir sıfat veya zarf kullanabilir, ya da asıl sıfat veya zarf ile beraber "not very" kullanabiliriz. Bu ifadelerin anlamları aynı değildir. "Not very" genellikle diğer ifadelere göre daha az doğrudandır, ve böylelikle daha kibardır.

Örnekler
Asıl ifade "not" ile zıt anlam "not very" ile zıt anlam Zıt kelime ile zıt anlam
The girl was beautiful. The girl was not beautiful. The girl was not very beautiful. The girl was ugly.
He worked quickly. He did not work quickly. He did not work very quickly. He worked slowly.
"very" ve "too" arasındaki farklar

"Too" ile "very" arasında büyük bir anlam farkı vardır. "Very" bir durum belirtirken, "too" bir sorun olduğunu ima eder.

Örnekler
 • He speaks very quickly.
 • He speaks too quickly for me to understand.
 • It is very hot outside.
 • It is too hot outside to go for a walk.
"very" benzeri diğer zarflar

Bazı yaygın zarflar "very"de olduğu gibi sıfatların ve zarfların derecesini yükseltmek için kullanılır.

Çok güçlü duygular belirtme Güçlü duygular belirtme Oldukça belirsiz duygular belirtme
extremely, terribly, amazingly, wonderfully, insanely especially, particularly, uncommonly, unusually, remarkably, quite pretty, rather, fairly, not especially, not particularly
The movie was amazingly interesting. The movie was particularly interesting. The movie was fairly interesting.
She sang wonderfully well. She sang unusually well. She sang pretty well.
The lecture was terribly boring. The lecture was quite boring. The lecture was rather boring.

Olumsuz zarflar ile devrik dizim

Genelde nesne fiilden önce gelir, ancak, bazı olumsuz zarflar cümlenin başında yer aldığında devrik dizime yol açabilir. Sıralama tersine döner ve fiil nesneden önce gelir. Devrik dizim sadece sadece yazımda kullanılır, konuşmada kullanılmaz.

Zarf Normal kelime dizilimi Devrik dizim
Never I have never seen such courage. Never have I seen such courage.
Rarely She rarely left the house. Rarely did she leave the house.
Not only She did not only the cooking but the cleaning as well. Not only did she do the cooking, but the cleaning as well.
Scarcely I scarcely closed the door before he started talking. Scarcely did I close the door before he started talking.
Seldom We seldom cross the river after sunset. Seldom do we cross the river sunset.